Saturday, April 17, 2010

ทำไมต้องบวชอุบาสิกาแก้ว

1.เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนา ให้แก่สตรีชาวพุทธให้เป็นอุบาสิกาแก้วผู้เข้าใกล้พระรัตนตรัย
2.เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรม และวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับมารุ่งเรือง อีกครั้งดังเช่นพุทธกาล
3.เพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาศีลธรรมของประชาชน

No comments: