Saturday, April 17, 2010

อุบาสิกาแ้ก้ว หน่ออ่อน

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน
500,000 แม่แบบแห่งความดีที่โลกรอคอย

บวช 14 วัน ตั้งมั่นปฏิบัติธรรม รักษาศีล ห่มครองสไบ
 อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน คือ ผู้สมัครใจ เข้าใจ  และมีความพร้อมที่จะมาเป็นต้นแบบ และต้นบุญให้กับคนอื่นๆ ได้ ภาพของอุบาสิกาแก้วนี้จะได้แพร่ภาพไปทั่วโลก ซึ่งจะทำให้ความเข้าใจ และภาพพจน์ของผู้หญิงไทยดีขึ้น ทั่วโลกจะได้เห็นความตั้งใจในการปฏิบัติธรรม การฝึกฝนอบรมตุณธรรมแก่ตัวเอง และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการปฏิบัติธรรมไปทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นเหตุให้สังคม ประเทศชาติ สงบร่มเย็นและพระพุทธศาสนารุ่งเรืองมั่นคงถาวร อยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน โอวาทพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

No comments: