Saturday, April 17, 2010

ชวนคนมาบวช

พระอาจารย์ กำลังชวนคนมาบวชอุบาสิกาแก้ว 5 แสนคน ที่วัดปราการ อำเำภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับความสนใจจาก ประชาชนจำนวนมาก

No comments: